ANCC-ANCT Honour Elected Officials and Friends on Armenian Christmas

By Harry Khatchatrian Toronto – On Thursday, January 9, the Armenian National Committee of Toronto [...]

Թորոնթոյի եւ Գէմպրիճի մէջ Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպած ընդունելութիւններուն մասնակցեցան գանատացի քաղաքական պաշտօնատարներ

Արցախեան Թեմայով Յատուկ Ընդունելութիւններ Թորոնթոյի եւ Գէմպրիճի Մէջ՝ Ի Պատիւ Ընտրեալ Պաշտօնատարներու Ս. Ծննդեան տօնին [...]

ANCC Statement on International Human Rights Day and Genocide Convention Day

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE December 10, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA- [...]

ANCC Marks December 8 as Cultural Genocide Day

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE December 9, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA- [...]

ANCC Convenes Its Annual Plenary Session in Kingston

OTTAWA.- On November 17, 2019, the Armenian National Committee of Canada convened its annual plenary [...]

Հաղորդագրութիւն ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի Շրջանային Յանձնախումբի Լիագումար Ժողովի

ՕԹԹԱՈՒԱ.- Կիրակի, 17 Նոյեմբեր 2019-ին, Օնթարիo նահանգի Քինկսթըն քաղաքին մէջ գումարուեցաւ ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի [...]

Déclaration du CNAC à l’occasion du jour du Souvenir

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 11 novembre, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   [...]

ANCC Statement on Remembrance Day

-PRESS RELEASE- FOR IMMEDIATE RELEASE November 11, 2019 Contact: Sevag Belian (613) 235-2622   OTTAWA [...]

ANCC Issues a Letter to Canada’s Chief Electoral Officer, Stéphane Perrault

OTTAWA.- Today the Armenian National Committee of Canada (ANCC), joined the Centre for Israel and [...]

ANCC, CIJA, DKFC and CHC Issue Joint Statement Condemning Turkey’s Ongoing Offensive in Northern Syria

October 13, 2019   PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Sevag Belian [email protected] (613) 235-2622 [...]